Ajtmatov, Csingiz (1928): Korai darvak + Az első tanító

Korai darvak + Az első tanító

Hogy tetszett a könyv?